Anaesthesia accessories - Gases analyzers - Sidestream

Gases analyzers - Sidestream Last generation Sidestream gases analyzers - Sidestream

- ISA CO2 module ( CO2 )

- ISA AX+ module ( CO2, N2O, 5 AA ID & MAC )

- ISA OR+ module ( CO2, N2O, O2, 5 AA ID & MAC )

Last generation Sidestream gases analyzers - Sidestream

- ISA CO2 module ( CO2 )

- ISA AX+ module ( CO2, N2O, 5 AA ID & MAC )

- ISA OR+ module ( CO2, N2O, O2, 5 AA ID & MAC )

-->